Voraussetzungen zur Rücknahme von ISOVER und RIGIPS® Baustellenverschnitten

Um eine optimale Rückführung in den Wertstoffkreislauf zu gewährleisten, ist es wichtig, auf ein paar einfache Maßnahmen zu achten:

 1. Es werden ausschließlich folgende Baustellenverschnitte zurückgenommen:
  • ISOVER Glaswolle (RAL-zertifiziert)
  • ISOVER Steinwolle (RAL-zertifiziert)
  • ISOVER ULTIMATE (RAL-zertifiziert)
  • RIGIPS Gipskartonplatten
  • RIGIDUR Gipsfaserplatten
 2. Die Rücknahme erfolgt ausschließlich in den hier erworbenen EASY ECO Sammelbehältern.
 3. Bitte achten Sie darauf, das Material sortenrein zu übergeben. Also keine Vermengung mit anderen Marken und getrennt nach den Produktgruppen ISOVER Glaswolle, ISOVER Steinwolle, ISOVER ULTIMATE, RIGIPS Gipskartonplatten und RIGIDUR Gipsfaserplatten.
 4. Alle Materialien müssen trocken und frei von Fremd- und Störstoffen wie etwa Putz, groben Verschmutzungen und Abfällen sein.
 5. Die Abholung der sortenreinen und trockenen Baustellenverschnitte erfolgt nach Abstimmung mit der FINERT GmbH.

Beispiel ISOVER Glaswolle:

Achtung:
Ein EASY ECO Big Bag mit nicht sortenreiner oder nasser Befüllung sowie andere Wertstoff- oder Sammelsäcke sind nicht recycelbar und werden daher nicht mitgenommen. Bei unsachgemäßer Befüllung werden dem auftraggebenden Verarbeiter Mehrkosten in Höhe von 100,00 EUR/Sack in Rechnung gestellt.

Requirements for the return of ISOVER and RIGIPS® construction site waste

Requirements for the return of ISOVER and RIGIPS construction site waste

 1. Only the following construction site waste can be returned:
  • ISOVER glass wool (RAL-certified)
  • ISOVER rock wool (RAL-certified)
  • ISOVER ULTIMATE (RAL-certified)
  • RIGIPS gypsum plasterboards
  • RIGIDUR gypsum fibreboards
 2. Returns can only be made in EASY ECO collection containers purchased here.
 3. Please make sure that the material is sorted by type when it is handed over. This means no mixing with other brands and separated by product group: ISOVER glass wool, ISOVER rock wool, ISOVER ULTIMATE, RIGIPS gypsum plasterboards and RIGIPS gypsum fibreboards.
 4. All materials must be dry and free of foreign matter and impurities such as plaster, coarse dirt and waste.
 5. The collection of the sorted and dry construction site waste is made in coordination with FINERT GmbH.

Example ISOVER Glaswolle:

Attention:
An EASY ECO PE big bag filled with non-sorted or wet material as well as other reusable or collection bags are not recyclable and will therefore not be taken. If the bags are not filled properly, the contracting processor will be charged additional costs of EUR 100.00 per bag.

Warunki odbioru odpadów budowlanych ISOVER i RIGIPS®

W celu zapewnienia optymalnego recyklingu należy zwrócić uwagę na kilka prostych środków:

 1. Odbierane są tylko następujące odpady budowlane:
  • wełna szklana ISOVER (certyfikat RAL)
  • wełna skalna ISOVER (certyfikat RAL)
  • ISOVER ULTIMATE (certyfikat RAL)
  • płyty gipsowe RIGIPS
  • płyty gipsowo-włókniste RIGIDUR
 2. Odbiór odbywa się wyłącznie w pojemnikach EASY ECO zakupionych tutaj.
 3. Materiał należy posortować zgodnie z rodzajem. Nie wolno w związku z tym mieszać materiału z innymi markami i należy posortować go według grup produktów: wełna szklana ISOVER, wełna skalna ISOVER, ISOVER ULTIMATE, płyty gipsowe RIGIPS, płyty gipsowo-włókniste RIGIPS.
 4. Wszystkie materiały muszą być suche, pozbawione innych materiałów i zanieczyszczeń, takich jak tynk, śmieci i większe odpady.
 5. Odbiór posortowanych i suchych odpadów budowlanych odbywa się po uzgodnieniu z firmą FINERT GmbH.

Przykład ISOVER Glaswolle:

Uwaga:
EASY ECO Big Bag z nieposortowanym lub mokrym materiałem oraz inne worki na surowce wtórne i inne worki zbiorcze nie nadają się do recyklingu i dlatego nie będą odbierane. W przypadku niewłaściwego wypełnienia podmiot składający zamówienie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w wysokości 100,00 euro/worek.

Preduvjeti za prihvat i preuzimanje građevinskog otpada ISOVER i RIGIPS®

Kako bi se osiguralo optimalno vraćanje u kružni tok materijala, važno je paziti na nekoliko jednostavnih mjera:

 1. Prihvaćaju se isključivo sljedeće vrste građevinskog otpada:
  • staklena vuna ISOVER (s certifikatom RAL)
  • kamena vuna ISOVER (s certifikatom RAL)
  • ISOVER ULTIMATE (s certifikatom RAL)
  • gips ploče RIGIPS
  • gipsanovlaknaste ploče RIGIDUR
 2. Prihvat se odvija isključivo u ovdje nabavljenim spremnicima za skupljanje EASY ECO.
 3. Pazite da je materijal koji predajete razvrstan. Dakle, bez miješanja s drugim markama i razdvojen po skupinama proizvoda staklena vuna ISOVER, kamena vuna ISOVER, ISOVER ULTIMATE, gips ploče RIGIPS i gipsanovlaknaste ploče RIGIPS.
 4. Svi materijali moraju biti suhi i bez stranih tvari i nečistoće kao što su, primjerice, žbuka, krupna nečistoća i otpad.
 5. Odvoz razvrstanog i suhog građevinskog otpada odvija se u dogovoru s društvom FINERT GmbH.

Primjer ISOVER Glaswolle:

Pozor:
EASY ECO Big Bag napunjena nerazvrstanim ili mokrim materijalom kao i druge vreće s materijalom ili vreće za skupljanje ne mogu se reciklirati pa se stoga neće odvesti. U slučaju neprimjerena punjenja pošiljatelju-naručitelju odvoza zaračunat će se dodatni troškovi u visini od 100,00 EUR/vreća.

ISOVER ve RIGIPS® şantiye kesim artıklarını geri alma koşulları

Geri dönüşümlü malzeme döngüsüne optimum bir geri gönderimi sağlamak için, birkaç basit önleme dikkat etmek önemlidir:

 1. Sadece aşağıda belirtilen şantiye kesim artıkları geri alınır:
  • ISOVER cam yünü (RAL sertifikalı)
  • ISOVER taş yünü (RAL sertifikalı)
  • ISOVER ULTIMATE (RAL sertifikalı)
  • RIGIPS alçı levhalar
  • RIGIDUR fiber alçı levhalar
 2. Geri alım işlemi yalnızca buradan satın alınan EASY ECO toplama kapları içerisinde gerçekleşir.
 3. Lütfen malzemeleri cinsine göre ayrıştırarak teslim etmeye dikkat edin. Yani, diğer markalarla karıştırmayın ve ISOVER cam yünü, ISOVER taş yünü, ISOVER ULTIMATE, RIGIPS alçı levhalar ve RIGIPS fiber alçı levhalar şeklinde ürün gruplarına göre ayırın.
 4. Tüm malzemeler kuru olmalı ve sıva, kaba kirler, atıklar gibi yabancı ve kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır.
 5. Cinsine göre ayrıştırılmış ve kuru haldeki şantiye kesim artıklarının alınması, FINERT GmbH şirketi ile koordinasyon sağlandıktan sonra gerçekleşir.

Örnek ISOVER Glaswolle:

Dikkat:
İçerisinde cinsine göre ayrıştırılmamış veya ıslak dolum malzemesi bulunan bir EASY ECO Big Bag yanı sıra diğer geri dönüştürülebilir malzeme veya toplama çuvalları geri dönüştürülemez ve bu nedenle alınmaz. Yanlış malzeme doldurulması durumunda, siparişi veren işleme şirketine 100,00 EUR/çuval tutarında ek maliyet fatura edilir.

Preduslovi za povrat ISOVER i RIGIPS® restlova sa gradilišta

Da biste osigurali optimalan povraćaj u ciklus materijala, važno je obratiti pažnju na nekoliko jednostavnih mera:

 1. Samo sledeći restlovi sa gradilišta će biti prihvaćeni nazad:
  • ISOVER staklena vuna (RAL sertifikovano)
  • ISOVER kamena vuna (RAL sertifikovano)
  • ISOVER ULTIMATE (RAL sertifikovano)
  • RIGIPS gipsane ploče
  • RIGIDUR gipsano-vlaknaste ploče
 2. Povrat se vrši isključivo u EASY ECO kontejnerima za prikupljanje, kupljenim ovde.
 3. Vodite računa da se materijal preda sortiran. Dakle, nema mešanja sa drugim brendovima i razdvaja se prema grupama proizvoda ISOVER staklena vuna, ISOVER kamena vuna, ISOVER ULTIMATE, RIGIPS gipsane ploče i RIGIPS gipsano-vlaknaste ploče.
 4. Svi materijali moraju biti suvi i bez stranih čestica i kontaminanata, kao što su malter, gruba prljavština i otpad.
 5. Čisto sortirani i suvi restlovi sa gradilišta prikupljaju se nakon usaglašavanja sa kompanijom FINERT GmbH.

Primer ISOVER Glaswolle:

Pažnja:
EASY ECO Big Bag sa mešovitim ili vlažnim punjenjem, kao i druge vreće za reciklažu ili sakupljanje se ne mogu reciklirati i stoga neće biti odnesene. U slučaju nepropisnog punjenja, dodatni troškovi u iznosu od 100,00 EUR po vreći će biti naplaćeni od naručioca.

Předpoklady pro zpětný odběr stavebních odřezků ISOVER a RIGIPS®

Pro zajištění optimální recyklace je důležité dodržovat několik jednoduchých opatření:

 1. Při zpětném odběru jsou přijímány výhradně následující stavební odřezky:
  • Skleněná vata ISOVER (s certifikací RAL)
  • Minerální vata ISOVER (s certifikací RAL)
  • ISOVER ULTIMATE (s certifikací RAL)
  • Sádrové desky RIGIPS
  • Sádrovláknité desky RIGIDUR
 2. Materiál je zpětně přijímán výhradně ve sběrných nádobách EASY ECO, které si můžete zakoupit zde.
 3. Nezapomeňte prosím, že materiál musíte před odevzdáním vytřídit. Tedy žádné smíchání s jinými značkami a je nutné provést třídění podle skupin produktů Skleněná vata ISOVER, Minerální vata ISOVER, ISOVER ULTIMATE, Sádrové desky RIGIPS a Sádrovláknité desky RIGIPS.
 4. Všechny materiály musí být suché a bez cizích a rušivých látek, jako je omítka, hrubé nečistoty a odpad.
 5. Odvoz vytříděných stavebních odřezků v suchém stavu probíhá po dohodě s firmou FINERT GmbH.

Příklad ISOVER Glaswolle:

Pozor:
EASY ECO Big Bag s nevytříděným nebo mokrým materiálem, stejně jako jiné pytle na druhotné suroviny či sběrné pytle nelze recyklovat, a nebudou tedy zahrnuty do odvozu. V případě nevhodného obsahu budou objednateli účtovány vícenáklady ve výši 100,00 EUR za jeden pytel.

Condiţii preliminare pentru preluarea retur a deşeurilor din debitare de pe şantier ISOVER şi RIGIPS®

Pentru a garanta o reintroducere optimă în circuitul materialelor recuperabile, este important să se respecte câteva măsuri simple:

 1. Se preiau retur exclusiv următoarele deşeuri din debitare de pe şantier:
  • Vată de sticlă ISOVER (certificată RAL)
  • Vată minerală ISOVER (certificată RAL)
  • ISOVER ULTIMATE (certificată RAL)
  • Plăci de ghips RIGIPS
  • Plăci de ghips armat RIGIDUR
 2. Preluarea retur se realizează exclusiv în containerele de colectare EASY ECO evidenţiate aici.
 3. Vă rugăm să aveţi grijă ca materialul să fie sortat pe fracţiuni curate. De asemenea fără nici o amestecare cu alte mărci şi separat după grupele de produse Vată de sticlă ISOVER, Vată minerală ISOVER, ISOVER ULTIMATE, Plăci de ghips RIGIPS şi Plăci de ghips armat RIGIPS.
 4. Toate materialele trebuie să fie uscate şi fără materiale străine sau contaminante, cum sunt tencuiala, murdării grosiere şi deşeuri de altă natură.
 5. Preluarea deşeurilor din debitare de pe şantier sortate pe fracţiuni curate şi uscate se realizează prin convenţie cu FINERT GmbH.

Exemplu ISOVER Glaswolle:

Atenţie:
Un EASY ECO Big Bag cu umplutură cu umplutură nesortată pe fracţiuni curate sau umedă, precum şi alţi saci de materiale recuperabile sau colectare nu sunt reciclabile şi de aceea nu se preiau. Pentru umplutură necorespunzătoare, procesatorului contractual i se vor factura costuri suplimentare la nivel de 100,00 EUR/Sac.